‘De netwerkaanpak van COVID-19 in Zuid-Limburg’

De COVID crisis is in Nederland in 2020 gestart en heeft sinds die tijd veel inspanning gevraagd van de zorgpartners en de GHOR. Waar tijdens de eerste golf sprake was van een crisisorganisatie is de crisisaanpak in de daaropvolgende periode onderdeel van de reguliere processen geworden. Toch vraagt ieder nieuw scenario (fase 3, najaars-piek, omikron) weer regionale coördinatie en afstemming.

Evaluatie COVID-19
De samenwerking in Zuid-Limburg wordt gekenmerkt door korte lijntjes, grote bereidwilligheid om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en een goede crisisstructuur waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Uit de interne evaluatie van de GHOR met betrekking tot de 2e en 3e golf blijkt dat er veel is geleerd. Dit heeft bijgedragen aan het continue verbeteren van de bestuurlijke en operationele afstemming in de regio:

  • Tijdens de COVID crisis is een goed netwerk opgebouwd met de zorgpartners. Hierdoor zijn de DPG en GHOR in staat de ontwikkelingen rondom het COVID virus en de ketencontinuïteit van de zorg goed te monitoren en kan het netwerk hierop indien nodig acteren. Het netwerk wordt ondersteund door een goede overlegstructuur en een regionale uitvraag, een dashboard en een platform voor informatiemanagement waar alle informatie samenkomt.
  • De GHOR heeft het opstellen van een regionaal coördinatieplan ketencontinuïteit van zorg tijdens COVID-19 gecoördineerd. Hierdoor is de regio voorbereid op mogelijk diverse scenario’s waaronder een fase 3 en zijn de afspraken over melding & alarmering, op- en afschaling, leiding & coördinatie, informatiemanagement en communicatie vastgelegd. Daarnaast biedt het een kapstok voor alle sectorplannen in de regio.
  • De DPG en GHOR vertegenwoordigen de zorgpartners in de afstemming met de veiligheidsregio en de veiligheidspartners zoals brandweer, politie en bevolkingszorg en in  landelijke gremia. Uit de interne evaluatie kwam naar voren dat een groot aantal verbeterpunten al na de 1e golf is geïmplementeerd.
  • De bevindingen uit de evaluatie worden geregistreerd als actiepunt, leerpunt of aandachtspunt en toegekend aan een eigenaar binnen het GHOR team. Hiermee wordt ieder verbeterpunt onderdeel van de PDCA-cyclus van de GHOR.

Begin 2021 zijn diverse interviews afgenomen met GHOR collega's en netwerkpartners. Onderstaande video geeft inzicht in de werkzaamheden van de DPG en GHOR Zuid-Limburg tijdens COVID-19.

 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?