Belevingsonderzoek Chemelot

Hoe veilig omwonenden van chemiebedrijven zich voelen, verschilt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nu een wetenschappelijke methode ontwikkeld om objectief te peilen hoe mensen de veiligheid beleven rond chemische bedrijven. Deze onderzoeksmethode is getest in de gemeenten rond een cluster van chemiebedrijven in Limburg (Chemelot). De testresultaten zijn in april 2021 gepubliceerd en bieden lokale overheden en chemische bedrijven houvast bij het ontwikkelen van communicatiebeleid. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg coördineert het proces om te komen tot een gezamenlijke communicatievisie via een werkgroep met omliggende gemeenten en de provincie.

De rol van de GHOR
In de werkgroep wordt vanuit de GGD en GHOR aangesloten vanuit verschillende adviesrollen:

  • Inhoudelijk deskundig advies met betrekking tot gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de bijbehorende handelingsperspectieven voor hulpverleners, betrokkenen en omwonenden.
  • Vertegenwoordiging van het geneeskundig netwerk, waaronder de GGD, ziekenhuis, ambulancedienst, huisartsenpost en verpleeg en verzorginstellingen, in de werkgroep. Hierbij wordt continu afgewogen of acties binnen de werkgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van de GGD.
  • Informatievoorziening ten aanzien van risico’s van stoffen en handelingsmogelijkheden voor de ketenpartners van het geneeskundig proces (bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen).
  • Het versterken van de communicatieboodschap met een relatie tot publieke gezondheid via de communicatiekanalen van de GGD.

Een speerpunt voor de GHOR in de komende periode is het formuleren van eenduidig communicatiebeleid richting andere partijen, zoals de zorginstellingen in de omgeving van Chemelot.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?