Frank Klaassen, Directeur Publieke Gezondheid, Voorzitter Directie GGD Zuid-Limburg           

‘De kracht van het zorgnetwerk!’

2021 is voor de GHOR Zuid-Limburg een turbulent jaar geweest. De COVID-19 crisis heeft ook in 2021 veel inspanning gevraagd van de GHOR en haar zorgpartners. Daarnaast werd Limburg in juli opgeschrikt door extreem hoogwater. De hoge waterstanden zorgden voor veel wateroverlast in diverse gebieden in Zuid-Limburg. Het netwerk en de afstemming met zorgpartners ingericht tijdens de COVID crisis, bleek van grote waarde tijdens het hoogwater. 

Natuurlijk hebben we onze inzet in de 2e en 3e COVID golf geëvalueerd. Deze, en de interne evaluatie Hoogwater, heeft bijgedragen aan het continue verbeteren van de bestuurlijke en operationele afstemming in de regio.

We hebben in 2021 vier nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Ook op landelijk niveau is de visie op de rol van de DPG en GHOR in beweging. De GHOR en de RAV Zuid-Limburg vormen samen de afdeling Acute Zorg. In 2021 is het traject gestart om de RAV Zuid-Limburg en de RAV van Limburg-Noord te laten fuseren in 2023. Deze landelijke en regionale ontwikkelingen dragen bij aan de herziening van de positionering van de GHOR. Hier zijn in 2021 de eerst stappen voor gezet. Nauw verbonden hiermee is de visie op het thema ketencontinuïteit van zorg. Danny ten Berge, Hoofd GHOR, is landelijk kartrekker geworden op dit thema. De term ketencontinuïteit wordt in deze landelijke visie geïntroduceerd om het belang van ketensamenwerking te benadrukken.

Bestuurlijk relevante thema’s voor de voorbereiding op rampen en crises komen ook in deze rapportage naar voren. Dit is bijvoorbeeld het thema cybergevolgbestrijding, waar de zorginstelling zelf verantwoordelijk is voor de incidentbestrijding maar de ketencontinuïteit van zorg onder druk kan komen te staan. Een ander voorbeeld is de evenementenadvisering in 2021, waar continu landelijke regels regionaal geïmplementeerd moesten worden. Waar relevant wordt een vooruitblik gegeven naar ontwikkelingen in 2022.

Dit jaaroverzicht van de GHOR is een verdieping van het jaarverslag GGD en is opgesteld om maatschappelijke verantwoording af te leggen over het jaar 2021. Daarnaast informeert het jaaroverzicht GHOR instellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening en het bestuur van de veiligheidsregio over de inzet van de GHOR in 2021 en de voorbereiding daarop (art. 33, lid 3 Wvr 2022).

Hoewel 2021 voor de GHOR en de netwerkpartners grotendeels in het teken stond van COVID-19 zijn er ook op andere vlakken stappen gezet. Graag zetten wij de goede samenwerking voort in 2022.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?