Informatieknooppunt

Tijdens de COVID-19-crisis was en is informatiemanagement een belangrijk thema. Met informatiemanagement worden de systemen 'samenwerkingsruimte+ en het regionaal dashboard' bedoeld. De functionarissen die deze systemen beheren en informatie in de systemen duiden, vallen ook onder informatiemanagement. Informatiemanagement staat ten dienste van de Crisisstructuur Zorg, het draagt bij aan de beeld, oordeel en besluitvorming. Aan het einde van de pagina is een video te vinden over de pagina 'coronavirus' (COVID-19) op de samenwerkingsruimte+ en het regionaal dashboard. 

Informatieportaal COVID
Tijdens de eerste COVID-golf is op de samenwerkingsruimte+ het COVID-portaal ingericht om de uitwisseling van informatie met en tussen zorgpartners te faciliteren. Het COVID-portaal is later gekoppeld aan het bestuurdersportaal en de portalen van verscheidene projectgroepen, waaronder die van de projectgroep persoonlijke beschermingsmiddelen & kritische middelen. In eerste instantie was het COVID-portaal vooral een bibliotheek aan informatie en werden er nieuwsberichten geplaatst. Later werd er meer informatie, bijvoorbeeld planvorming, uitgewisseld door deelnemers. Het bestuurdersportaal wordt gebruikt voor de verslaglegging van de regionale bestuurlijke en operationele overleggen. Voor de informatiedeling met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de landelijke GGD-GHOR informatie-organisatie is gebruikt gemaakt van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Landelijk en regionaal beeld
Sinds het begin van de COVID-crisis wordt de situatie in de regio gemonitord. De GHOR stelt door middel van een regionale uitvraag beeld op van de druk op de zorg in de keten. Daarnaast wordt door de GGD wekelijks in een videoboodschap en uitgebreid rapport duiding gegeven op de cijfers. Ook worden er capaciteitscijfers aangeleverd door zorginstellingen. Door het combineren van deze informatie ontstaat er een goed beeld van de continuïteit van zorg. Sinds begin 2021 is een landelijke pool ingericht, waar Zuid-Limburg onderdeel van uitmaakt, om wekelijks op basis van landelijke cijfers beeld te vormen.

Informatieorganisatie
In de eerste COVID-golf hebben enkele GGD-collega’s de informatie-organisatie van de GHOR versterkt, later is deze informatie-organisatie volledig bezet met GHOR-medewerkers. Werkinstructies zijn opgesteld om te zorgen voor uniformiteit en continuïteit van de werkzaamheden. Een autorisatiematrix is opgesteld ter ondersteuning van de rechten-toekenning aan deelnemers.

Vooruitblik 2022
Informatie-uitwisseling en informatiemanagement is essentieel voor samenwerking en coördinatie tussen partners in de acute en niet-acute zorg, zowel in de koude fase als tijdens een crisis en in het kader van continuïteit van zorg. Zowel ervaringen van de Limburgse ketenoefening Bioware (2019) als de COVID-19 crisis bevestigen dit beeld. De GHOR start daartoe in samenwerking met GHOR Limburg-Noord en het NAZL een project om informatiemanagement en netcentrisch werken in de zorgketen verder te implementeren. Hierbij is aandacht voor de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en informatiebehoeften van alle partners en wordt aansluiting gezocht bij lopende (landelijke) trajecten rondom informatiegestuurd werken. Voorbeeld hiervan is het Veiligheids Informatie Knooppunt.

 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?