Evaluatie en maatregelen

De GHOR Zuid-Limburg voert gestructureerde evaluaties uit na een incident. Hiervoor wordt door de betrokkken piketfunctionarissen een incidentrapportage ingevuld. Deze rapportages kunnen direct leiden tot het nemen van maatregelen of aanleiding geven tot het uitvoeren van een verdiepende evaluatie. De evaluatie kan uitgevoerd worden door een evaluator van de GHOR Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook door de Veilig Incident Melden (VIM)-commissie. Indien het incident een multi-component heeft kan de evaluatie ook door de veiligheidsregio Zuid-Limburg worden uitgevoerd.

Evaluatie COVID-19 en hoogwater
Bij een crisis of ramp zoals COVID-19 of hoogwater wordt standaard een evaluatie door de GHOR uitgevoerd. In het jaar 2021 is veel tijd besteed aan het uitvoeren van de evaluaties ‘COVID-19 tweede en derde golf’ en ‘Hoogwater Zuid-Limburg’. Bij de evaluatie ‘COVID-19 tweede en derde golf’ is gekeken naar de belevingen en inzichten van de medewerkers van de eigen organisatie op verscheidene thema’s. Bij de evaluatie ‘Hoogwater’ is zowel naar de ervaringen vanuit de eigen organisatie als die van de verschillende organisaties uit de witte keten gekeken.

Doorontwikkeling evaluatiemethodiek
In 2021 is met diverse partners het gesprek gevoerd over hoe zij evalueren met als doel inspiratie op te doen en te kijken of en hoe tot een betere afstemming op het gebied van evalueren te komen. Zo zal de GHOR Zuid-Limburg in 2022 bij wijze van pilot aanhaken bij het evaluatie programma Evalytics dat door de veiligheidsregio Zuid-Limburg beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast worden de evaluatoren getraind in de evaluatie methodieken SIRE en PRISMA. Deze methodieken worden veel in de zorg gebruikt voor het evalueren van incidenten. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de wijze waarop incidenten binnen zorginstellingen geëvalueerd worden.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?