Ketencontinuïteit van zorg

In 2021 is Danny ten Berge (hoofd GHOR Zuid-Limburg) landelijk kartrekker geworden van het thema ketencontinuïteit van zorg. Een landelijke schrijfgroep is gestart met het opstellen van een concept visie ketencontinuïteit van zorg voor de DPG en GHOR. Deze visie is nauw verbonden met de strategische visie op de rol van de DPG en GHOR die ook landelijk wordt doorontwikkeld.

Ketencontinuïteit van zorg
Van belang is het onderscheid tussen de definities van ketencontinuïteit van zorg en zorgcontinuïteit. Alle individuele zorginstellingen dienen in voorbereiding op een ramp of crisis de zorgcontinuïteit op orde te hebben. Daarnaast is het essentieel dat de ketencontinuïteit van zorg binnen de verschillende sectoren, maar ook tussen de verschillende sectoren te allen tijde goed geborgd is. Dit geldt niet alleen voor de sectoren binnen de acute zorg (ziekenhuizen, RAV, huisartsen(posten), GGD, etc.) maar ook voor de sectoren binnen de niet acute zorg (VVT, GHZ, GGZ, etc.). Het betreft daarbij de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de 24-uurs acute zorg in relatie tot de instroom, doorstroom en uitstroom uit de keten (vervolgzorg). Ketencontinuïteit van zorg is een nieuwe term die in deze visie wordt geïntroduceerd om het belang van de ketensamenwerking te benadrukken en onderscheid mogelijk te maken met de term zorgcontinuïteit.

Landelijke visie DPG en GHOR
In de visie worden de algemene doelen en taken van de DPG en GHOR op het gebied van ketencontinuïteit van zorg gedefinieerd. Uitgangspunt is dat in alle regio’s op uniforme wijze invulling wordt gegeven aan de (wettelijke) taak van de DPG en GHOR voor zowel zorgcontinuïteit als ketencontinuïteit van zorg. Alle regio’s leveren gelijke inspanningen op dit gebied. Daarnaast is er ruimte voor regionaal maatwerk, gebaseerd op de risico’s in de betreffende regio. Lokale of regionale prioriteiten passen in het landelijke kader.

Netwerk GHOR
Essentieel voor de GHOR is een goede samenwerking met zorginstellingen, ROAZ, netwerk Acute Zorg Limburg, veiligheidspartners, openbaar bestuur, branche- en netwerkverenigingen voor de zorgsector, toezichthouders en VWS. Iedere partij werkt hierbij binnen de eigen, landelijk bepaalde, verantwoordelijkheid. De DPG en de GHOR vormen de verbindende schakel tussen de zorginstellingen in de witte kolom én verbinden de domeinen gezondheidszorg, openbaar bestuur en veiligheid met elkaar. Daarbij is het voor ieder duidelijk wat de eigen rol en verantwoordelijkheid is van iedere samenwerkingspartner en hoe de onderlinge informatielijnen lopen. De landelijke visie is bedoeld als intern document voor de DPG en GHOR-bureaus. Het wordt daarom eerst landelijk vastgesteld en vervolgens met de samenwerkingspartners nader afgestemd en landelijk en regionaal geïmplementeerd.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?